ALGEMENE LEVERINGS VOORWAARDEN:

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Webshop zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Adi – Shakti Webshop worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Adi – Shakti Webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Adi – Shakti Webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Adi – Shakti Webshop zijn vrijblijvend en Adi – Shakti Webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Adi – Shakti Webshop. Adi – Shakti Webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Adi – Shakti Webshop dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.
2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden door middel van vooruitbetaling op IBAN nr. NL97RBRB0940794012 t.n.v. Adi – Shakti te Maasbree
3. Indien betaling, bij uitzondering en vooraf schriftelijk toegestaan door gebruiker, niet per vooruitbetaling plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Adi – Shakti aan te geven wijze.
4. Als de betaling binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur niet bij Adi – Shakti Webshop binnen is, zal hiermee de geplaatste bestelling automatisch komen te vervallen.
5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Adi – Shakti Webshop.
6. Voor de verzendkosten in Nederland voor pakketjes worden de standaard DHL pakketpost prijzen aangehouden . Bij pakketten met een gewicht tot 10 kg kost dit € 6,95. Voor zendingen die door de brievenbus passen (in een envelop) hanteert Adi – Shakti Webshop een tarief van € 4,10 voor verpakkings- en verzendkosten. Wilt u aangetekende/verzekerde verzending, dan dient u hier zelf om te verzoeken.
7. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten.
8. Er geldt geen minimum orderbedrag.

Artikel 4. Levering
1. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 2 à 3 werkdagen na ontvangst van betaling.
2. De door Adi – Shakti Webshop opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.
3. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden.
4. Mocht Adi – Shakti Webshop om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal Adi – Shakti te allen tijde het vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugbetalen aan de klant.
5. Adi – Shakti Webshop is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door Adi – Shakti Webshop gedragen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Adi – Shakti Webshop verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Adi – Shakti Webshop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Adi – Shakti Webshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was.
2. De klant kan een eenmaal geplaatste bestelling tot 2 dagen na opdracht zonder opgaaf van reden annuleren.
3. De verzending van producten gebeurt steeds op risico van de koper. Adi – Shakti Webshop is niet aansprakelijk voor vermissingen, eventuele gebreken of beschadigingen ten gevolge van het transport.
4. Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen veertien (14) dagen na levering retour zenden aan:
Adi – Shakti Webshop
Van Eyckstraat 29
5993 CV Maasbree
Echter, hierover dient eerst per e-mail contact te worden opgenomen/overlegd. Retourzendingen waarover wij niet vooraf op de hoogte gesteld zijn, worden aan de deur geweigerd en gaan dus retour afzender. Niet alles kan namelijk worden teruggestuurd, geopende flesjes bijvoorbeeld worden niet teruggenomen.
5. Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Tevens dient de retourzending door U voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag wordt, binnen 14 dagen teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending zullen door Adi – Shakti Webshop worden vergoed.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Adi – Shakti Webshop, dan wel tussen Adi – Shakti Webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Adi – Shakti Webshop, is Adi – Shakti Webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Adi – Shakti Webshop.

Artikel 9. Persoonsgegevens
1. Adi – Shakti Webshop houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Adi – Shakti Webshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Adi – Shakti Webshop.

Artikel 10. Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Adi – Shakti Webshop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Adi – Shakti Webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Adi – Shakti Webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
1. Indien u aan Adi – Shakti Webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is Adi – Shakti Webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Adi – Shakti Webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
2. Wanneer door Adi – Shakti Webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Adi – Shakti Webshop deze Voorwaarden soepel toepast.
3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Adi – Shakti Webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Adi – Shakti Webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
4. Adi – Shakti Webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

© Copyright - Adi-Shakti